Key Executives & Organization

นายสมยศ คงประเวช

กรรมการผู้จัดการ

คุณพัชนี วัชรเมธีวรนันท์

รองกรรมการผู้จัดการ บริหารสถานีบริการ

นางพรรณวดี พุฒยางกูร

รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

นายสันติ เสรีภาพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ แผนและการเงินธุรกิจ