เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620013 ICT19-PH011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อ Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/12/2019 6,373,928.94 Download
620018 ICT19-EN007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบห้อง Data Center และอุปกรณ์ Network สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 1,391,000.00 Download
620019 ICT19-EN008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/10/2019 684,479.00 Download
620020 HR-RM MEMO-013/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดซื้อข้าวสารสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/10/2019 3,900,000.00 Download
620021 ICT19-EN006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server, Storage, Tape Drive, SAN Switch, VMWare Licenses และ BackupExec Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 2,062,430.00 Download
620022 ICT19-RH010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้างพัฒนาระบบการปันค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 08/11/2019 982,260.00 Download
620023 HR-RM MEMO-015/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ รูปแบบ OR ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/11/2019 1,397,527.00 Download
620024 PRS-ACC-2019012 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดหาบริการเกี่ยวกับการบริหารและบัญชีประจำปี 2563/ส่วนบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 4,660,920.00 Download
620028 RS-ACC-2019015 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 - 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/11/2019 1,371,000.00 Download
620029 ICT19-RH011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ SAP ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/11/2019 6,086,320.50 Download
620030 ICT19-RH012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ Talento Enh-Super Report การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 13/12/2019 642,000.00 Download