เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610033 ICT18-PS011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับศูนย์ฝึกอบรมไพน์เฮิร์ท ประจำปี 2561-2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12/09/2018 731,880.00 Download
610036 ICT18-PS012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการ Link Fiber Optic สำหรับ DR Site ประจำปี 2561-2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12/09/2018 1,078,560.00 Download
610040 RM-ACC-2018005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจ้างที่ปรึกษาประเมินและจัดทำข้อมูลประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับปี 2561 - 2563 ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน การจ้างที่ปรึกษา 14/09/2018 125,546.67 Download
610041 ICT18-VS008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ K2 ประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 07/09/2018 283,507.20 Download
610042 HR-ADMIN-MEMO-081-2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2561-2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 07/09/2018 423,720.00 Download
610043 HR-RM MEMO-008/2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานสำหรับสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/08/2018 7,276,000.00 Download
610044 ICT18-WK010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เช่าเครื่อง Multi-Function จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักงานใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 10/10/2018 231,120.00 Download
610045 HR-RM MEMO-101-2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาวิทยากรอบรมหลักสูตร Making High-Quality Decisions ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/10/2018 130,540.00 Download
610046 ICT18-WK012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บันทึกขอซื้อโปรแกรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Software) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 10/10/2018 243,960.00 Download