เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620013 ICT19-PH011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อ Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/12/2019 6,373,928.94 Download
620023 HR-RM MEMO-015/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ รูปแบบ OR ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/11/2019 1,397,527.00 Download
620024 PRS-ACC-2019012 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดหาบริการเกี่ยวกับการบริหารและบัญชีประจำปี 2563/ส่วนบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/11/2019 4,660,920.00 Download
620026 HR-RM MEMO-016/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ รูปแบบ PTTRM ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/12/2019 2,312,591.00 Download
620027 RM-ACC-2019014 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 - 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/11/2019 4,038,000.00 Download
620028 RS-ACC-2019015 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 - 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/11/2019 1,371,000.00 Download
620029 ICT19-RH011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ SAP ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/11/2019 6,086,320.50 Download
620030 ICT19-RH012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ Talento Enh-Super Report การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 13/12/2019 642,000.00 Download
620031 HR-RM MEMO-179/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานที่คลังน้ำมันสระบุรีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/12/2019 2,412,427.99 Download