เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
670001 ICT24-KN001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Storage สำหรับระบบสำรองข้อมูลขององค์กร ประจำปี 2567 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 23/01/2024 3,576,999.30 Download
670002 ICT24-KN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription ประจำปี 2567 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/01/2024 7,879,980.88 Download
670015 ENG-202401-016 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพนักงาน ที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานก่อสร้าง 01/02/2024 2,020,797.19 Download
670020 ENG-202402-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05/02/2024 5,317,900.72 Download
670021 ICT14-AL001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ SAP Enhancement สำหรับการขายน้ำให้ลูกค้าเงินสด โดยเปลี่ยนจุดออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/02/2024 724,925.00 Download