พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act)

"กรุณารับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน บริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "นโยบายความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Policy)1
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Privacy Policy)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์ Privacy Policy (Car Park Notice))
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรม Privacy Policy (Training)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานนอกสถานที่ Privacy Policy (Event Exhibition Tradeshow)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ Privacy Policy (Reception)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์ที่คลังน้ำมัน (Parking Lot at Oil Storage)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Notice)
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Privacy Policy)