Procurement News

ประกาศประกวดราคางานซื้อข้าวสารสวัสดิการ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับสำนักงานใหญ่ โดยวิธี e-bidding

ประกาศแผนการจัดเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page 1 of 15