Procurement News

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ค้า ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ค้าเพิ่มเติม (PTTRM AVL) ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ค้าที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า PTTRM AVL ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

แจ้งประกาศรับสมัครผู้ค้า “กลุ่มวิศวกรรม” ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครผู้ค้ารายใหม่ “กลุ่มวิศวกรรม” ประจำปี 2558

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน "งานก่อสร้าง"

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน "งานก่อสร้าง"
Page 1 of 6