Procurement News

แบบฟอร์มประกอบคู่มือ QSHE สำหรับผู้รับจ้าง_2/2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ค้า ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ค้าเพิ่มเติม (PTTRM AVL) ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ค้าที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า PTTRM AVL ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
Page 1 of 6