Procurement News

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ค้าเพิ่มเติม (PTTRM AVL) ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ค้าที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า PTTRM AVL ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

แจ้งรายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มวิศวกรรม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

การขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มวิศวกรรม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

แจ้งประกาศรับสมัครผู้ค้า “กลุ่มวิศวกรรม” ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครผู้ค้ารายใหม่ “กลุ่มวิศวกรรม” ประจำปี 2558

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน "งานก่อสร้าง"

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน "งานก่อสร้าง"
Page 1 of 6