Anti-Corruption


ประกาศบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ที่ 04 / 2558
เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
----------------------------------------
          
      บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน

นิยาม
      “คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้
      1.การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้
      2.การรับ การเรียกร้อง
      ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อัน
เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้
กระทำได้
      “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
      “บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

นโยบาย
      บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทฯ อย่างจริงจังดังนี้

      1.บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
         และทางอ้อม
      2.บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ
         ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อ
         วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมี
         นัยสำคัญ
      3.จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่าง
         สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
         การคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
      4.จัดให้มีกลไลการรายงานทางการเงินที่โปรงใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการ
         ยอมรับในระดับสากล
      5.มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
      6.จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
         โดยมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
      7.ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯดำเนินกิจการ
      8.การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการ
         พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

      บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการ
  ปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ


                                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

                                                 
                                                 (นายจักรกฤช จารุจินดา)
                                                 กรรมการผู้จัดการ