Procurement News

ประกาศผู้ชนะ งานซื้อเครื่องแบบสำหรับพนักงานฯ (รูปแบบ RM) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างผู้พัฒนาระบบ Thai Financial Reporting Standards (TFRS๑๖) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 24